top of page

General Terms and Conditions

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli služeb v oblasti výživového poradenství.

1.2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1.3. Poskytovatelem je Ing. Eva Kocurková, IČ: 88370097, se sídlem Radomská 471/5, 181 00 Praha, která osobní konzultace poskytuje na adrese své poradny: Mazurská 484/2, 181 00 Praha-Troja, v budově Poliklinika Mazurská ve 4. patře. Webové stránky poskytovatele, používané k objednání a úhradě poskytovaných služeb, a také k informování o službách a cenách, jsou www.potravinoveintolerance.cz

1.4. Uživatelem je fyzická osoba, která užívá Služby Poskytovatele nebo vstupuje s Poskytovatelem do právních vztahů.

1.5. Za účelem dodání kompletní Služby, popsané dále v těchto VOP, používá Poskytovatel smluvních partnerů – především certifikovaných smluvních laboratoří, které zajišťují odběry a rozbor krve Uživatele, a také spolupracujících výživových poradců (dále také jako „Poradce“ nebo „výživový poradce“), kteří poskytují konzultace v různých místech České republiky.

2. Definice pojmů

2.1. Doplňkovou službou se rozumí zejména doporučování doplňků stravy, elektronického newsletteru s tipy a radami v oblasti výživového poradenství. Veškeré doplňkové služby jsou určeny pro podporu, doplnění nebo rozšíření základních služeb. Podmínky doplňkových služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou uvedeny na www.potravinoveintolerance.cz

2.2. GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.3. IgG – hodnota, která ukazuje třídu protilátek v krvi člověka, která je zjištěna z analýzy krve.

2.4. IgE – hodnota, která ukazuje na alergická reakce, které vznikají při zvýšené koncentraci protilátky.

2.5. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.6. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, ať už v elektronické nebo tištěné formě.

2.7. Službou zdarma se rozumí telefonická konzultace v délce 10 minut pro zájemce o službu, ve stanovené dny pondělí nebo úterý od 9:00 do 12:00 hodin. Tato služba se také nazývá FOOD HELP LINE konzultace (viz www.potravinoveintolerance.cz) a každý zájemce má nárok na jednu telefonickou konzultaci zdarma.

2.8. Služby v oblasti výživového poradenství – jedná se o specifické analýzy nutričního zdravotního stavu, zabývající se potravinovými intolerancemi a jejich řešení (dále také jako „Služba“ nebo „Služby“). Konkrétní názvy služeb a jejich zaměření jsou uvedeny na www.potravinoveintolerance.cz. Služba nutričního poradce se rozumí

2.9. Základní služba, společná pro všechny „balíčky“ a varianty, obsahuje následující položky:

a) výsledky krevních testů – ty Uživateli dodá přímo nutriční poradce u osobní konzultaci, ve které odevzdal vzorky krve a to na základě předem domluveného termínu. Konzultace se u nutričního poradce hradí na místě.

b) praktický návod na práci s výsledky krevních testů na první 3 – 6 měsíců ( nutriční poradce popíše a vysvětlí “Jak se s výsledky pracuje a učiní praktické rady při interpretaci výsledků)

Služba je osobní konzultace s výživovým poradcem, kterou si Uživatel musí objednat telefonicky nebo e mailem.

Existují následující typy konzultací:

Vstupní konzultace – osobní nutriční konzultace před testováním potravinových intoleranci

Konzultace k výsledků testů – osobní konzultace k laboratorním výsledkům je povinná, (předání výsledků poradce a klientem a  interpretace k výsledkům )

Kontrolní konzultace s nutričním poradcem je doporučená konzultace kde se zhodnotí celkový “bonus” při dodržování doporučení v rámci potravinových intolerancích

2.10. Smluvní laboratoř – certifikovaná laboratoř, která je obvykle zároveň vědeckým pracovištěm, a která je dostatečně vybavená na provádění odběrů vzorků krve a jejich analýzu pro účely zjištění například potravinových intolerancí. Smluvní laboratoře jsou samostatné právní subjekty spolupracující s Poskytovatelem na základě smlouvy.

2.11. Spolupracující výživový poradce je externí spolupracující osoba (obvykle OSVČ), která je smluvním partnerem Poskytovatele, využívá jeho know-how a poskytuje Uživateli konzultace a písemné materiály. Viz také „výživový poradce“ v těchto VOP, část 2. Definice pojmů.

2.12. Výživový poradce je odborný pracovník Poskytovatele (jeho zaměstnanec nebo smluvní partner, fungující jako OSVČ), která poskytuje Uživateli konzultace, písemné materiály a nezbytnou podporu. Svými činnostmi výživový poradce pomáhá Uživateli dosáhnout co nejlepších výsledků a přínosů ze Služeb.

2.13. Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.potravinoveintolerance.cz provozované Poskytovatelem.

3. Předmět plnění Poskytovatele

3.1. Předmětem plnění Poskytovatele jsou Služby v oblasti výživového poradenství, definované v článku 2. Definice pojmů těchto VOP. Základní služba, popsaná v článku 2, je Poskytovatelem dodána vždy, zatímco Rozšířená služba je poskytována pouze v případě, že si ji Uživatel výslovně objednal. Doplňkové služby, definované v článku 2. Definice pojmů, jsou volitelné a dobrovolné – Poskytovatel si vyhrazuje právo je neposkytovat a Uživatel má právo je nepřijímat nebo se z jejich doručování odhlásit.

4. Uzavření smlouvy,

4.1. Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem odeslání vyplněné objednávky Uživatele na www.potravinoveintolerance.cz, přičemž odesláním se myslí kliknutí na tlačítko „OBJEDNAT“, případně „OBJEDNAT SLUŽBU“ nebo „OBJEDNAT BALÍČEK“ a podobné výrazy. Před odesláním objednávky uvedeným způsobem Uživatel potvrzuje kliknutím na příslušné funkce, že se seznámil s těmito VOP a se Zásadami zpracování osobních údajů.

4.2. Objednávku je možné vyplnit a odeslat prostřednictvím: Webového rozhraní určené pro neregistrované uživatele (formuláře objednávky umístěné u popisu nabízených služeb);

4.3. Kopie objednávky bude automaticky doručena na e-mail Uživatele, který uvedl v objednávce a taky k nutričnímu poradci, kterého jsi Objednavatel zvolil sám.

5. Ceny

5.1. Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání. Cena v již přijaté objednávce je neměnná.

5.2. Ceny jsou prezentovány bez DPH, Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

5.3. Aktuální ceny služeb Poskytovatele jsou uvedeny na www.potravinoveintolerance.cz.

5.4. Ceny konzultací  s nutričním poradcem se hradí individuálně a jsou dostupné na www.potravinoveintolerance.cz.

5.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

5.6. Z web stránek jsi klient musí zvolit nutričního poradce a může se objednat na vstupní konzultaci nebo jsi objednat daný test pro potravinové intolerance. Vstupní konzultace není povinná, ale je jenom doporučená od poskytovatele služeb.

I. může vyhledat vhodný testovací balíček dle jeho svobodného rozhodnutí nebo využít možnost vstupní konzultace s nutričním poradcem

II. zajištění vhodné testovací sady dle výběru Uživatele

III. odebrání vzorků krve Uživatele

IV. provedení testů (rozboru) krve u smluvní laboratoře

V. nutriční poradenství a přendání výsledků (klient se musí dostavit osobně na předem domluvenou konzultaci k poradcovi, kterého jsi zvolil sám)

 

VI. poskytnutí  praktického návodu na práci s výsledky krevních testů na první 3- 6 měsíce)

VII. poskytnutí osobního poradenství  s „rotačním výživovým plánem“ od nutričního poradce

5.7. Ceny služeb Poskytovatele NEZAHRNUJÍ ceny konzultací u spolupracujících výživových poradců.

6. Platební podmínky

6.1. Laboratorní služby jsou hrazeny na odběrových pracovištích SMLUVNÍ LABORATOŘE a to v hotovosti, na některých odběrových místech je možnost platby přes platební terminál.Na stránkách  www.potravinoveintolerance.cz. je vždy aktualizace forem plateb a taky seznam odběrových míst smluvené laboratoře.

6.2. Služby konzultaci se vždy hradí v hotovosti u zvoleného výživového poradce a tyhle ceny určuje paní Ing. Eva Kocurková.

6.3. Daňový doklad (fakturu) obdrží Uživatel na odběrovém pracovišti okamžitě po odběru krve a následní platbě. Daňový doklad za nutriční poradenství předá nutriční poradce a v plné míre je zodpovědní evidovat své tržby sám za sebe. Cena poradenství ( konzultace, vstupní, konzultace o přendání výsledků a taky konzultace kontrolní) se může měnit a aktuální změny jsou vždy uvedeny na webu www.potravinoveintolerance.cz

7. Postup při objednání služeb

7.1. Veškeré informace k objednání Služby jsou popsány na www.potravinoveintolerance.cz. Základní kroky při objednání služby jsou následující:

I. výběr služby nebo balíčku ( počtu testovaných potravin v laboratoři na www.potravinoveintolerance.cz.)

II. vyplnění a odeslání objednávkového formuláře

III. Nutriční poradce Vás bude písemně nebo telefonicky kontaktovat a to do 24 hod. od Vaší objednávky a domluví s Vámi další službu ( konzultaci, předání žádanky a pod.)

IV.  žádanku o laboratorní vyšetření (odběr krve)- vždy dostanete osobně, od Vámi zvoleného poradce

 

7.2. Důležitou součástí při objednání služby je napsat správné rodní číslo, v laboratoři je to jeden z hlavních udají pro hledání výsledku.Klient dostane od svého Nutričního poradci žádanku k odběru krve / bud emailem, nebo poštou, osobně dle domluvy s poradcem)a platnost žádanky od předání žádanky ( od nutričního poradci ke klientovi ) má platnost 10 pracovních dnů. (S vytištěnou žádankou se Uživatel dostaví na vybrané odběrové místo, aby si nechal odebrat vzorek krve. Bez platné  a kompletně vyplněné žádanky nebude možné provést odběr. Klient je povinen nahlásit svému nutričnímu poradci informaci, kdy se na odběr dostaví a kterou službu jsi vybral.

8. Dodací podmínky

8.1. Dodání služby Uživateli se skládá z několika kroků, přičemž při některých z nich je potřebná součinnost Uživatele. Bez součinnosti uživatele nelze Službu dodat. Základní kroky při dodání služby jsou:

I. Uživatel se dostaví na vybrané odběrové místo a nechá si odebrat vzorky krve. Na odběrovém místě se Uživatel prokáže vytištěnou platnou žádankou o laboratorní vyšetření.

II. Laboratoř ukládá  výsledky krevních testů do svého zabezpečeného systému a na základě kódu a přístupových hesel Vám nutriční poradce vygeneruje Vaše výsledky testů.

III. Výživový poradce při osobní konzultaci  (která je povinná – konzultace k výsledkům)  předá Uživateli  výsledky laboratorních testů a  prakticky dá dané doporučení a praktické rady jak s výsledkem pracovat ( rotační plán )

IV. Klient je povinen hlásit svému nutričnímu poradci termín návštěvy odběrového pracoviště a potom s ním naplánovat další konzultaci k výsledkům testů.

V.  Osobní předání výsledky testů  se Uživatel musí dostavit ve smluveném termínu na konzultaci s výživovým poradcem, kde mu bude rotační výživový plán vysvětlen. Komunikace s nutričním poradcem není možná elektronicky, jenom na základě individuální domluvy s poradcem.

8.2. Termíny dodání Služby a jejích částí jsou následující: a) výsledky krevních testů obdrží Uživatel od laboratoře do 10-ti dní pracovních ode dne, kdy odevzdá vzorky své krve; b) Osobní konzultaci a  návod na práci s výsledky krevních testů na první 3- 6  měsíců jsi plánuje nutriční poradce individuálně ( ale ne déle jako 10 dnů od dodání výsledků z laboratoře nutričnímu poradci)  V den naplánované osobní konzultace, na které se Uživatel domluví s výživovým poradcem je závazná pro nutričního poradce tak i pro Uživatele a tahle služba je hrazena individuálně.

8.3. Forma dodání služby: a) výsledky krevních testů Uživatele jsou dodány smluvní laboratoří přímo k nutričnímu poradcovi , který uvedl ve své objednávce; b) praktický návod na práci s výsledky krevních testů na první 3- 6 měsíce je Uživateli dodán vždy osobně u konzultace; c) tabulka s „rotačním výživovým plánem“ na prvních 14 dní od počátku rotační diety je dodán jenom osobně během osobní konzultace (dle Uživatelem zvolené varianty);

9. Součinnost ze strany Uživatele

9.1. V rámci zajištění úplné služby je Uživatel povinen se dostavit na vybrané odběrové místo ve smluvní laboratoři, předen se řádně na odběr připravit dle pokynů na web stránkách (příprava na odběr krve) a nechat si odebrat potřebné vzorky krve, které laboratoř podrobí testům. Výsledky těchto krevních testů budou dále sloužit výživovému poradci jako podklad k sestavení výživového plánu a pro případná další doporučení v oblasti výživy. Pokud se Uživatel osobně nedostaví na odběrové místo nebo pokud neodevzdá vzorky krve, nemůže nárokovat po Poskytovateli dodání úplné služby.

9.2. Aby odběr krve proběhl řádně, je Uživatel povinen přijít na zvolené odběrové místo nalačno, neměl by kouřit a cca 12 hodin před odběrem nejíst. Dále je nutné, aby Uživatel před tím, než se dostaví na odběr, vypil minimálně 0,25 ml vody nebo neslazeného čaje. Uživatel je povinen poskytnout informaci o tom kdy se dostaví na odběrové pracoviště ( konkretní termín). Žádanka od přendání Uživatelovi (elektronicky, nebo osobně) mám platnost 10 pracovních dnů. Výsledky můžou byt zkresleny pokud Uživatel se dostaví na odběr krve ( akutní horečka, akutní průjem, nebo rychle po antibiotické léčbě doporučený odstup je min. 2 měsíce, nebo špatný pitní režim, tučné jídlo, zvracení nebo po operačním zákroku) Pokud neco zatají v rámci vstupní konzultace s nutričním poradcem tak nemá nárok reklamovat ani službu laboratoře.

9.3. Smluvní laboratoř vždy poskytuje výživovému poradci výsledky testů a to z důvodu ochrany osobních údajů Uživatele. Na základě těchto výsledků může teprve výživový poradce vypracovat rotační výživový plán.

9.4. Uživatel je povinen v potřebném rozsahu spolupracovat při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele, poskytnout úplné a pravdivé informace o svém zdravotním stavu a nic nezatajovat. Doporučení a návody, které Uživatel dostane od Poskytovatele nebo výživového poradce, je potřebné, aby dodržoval. Nebudete-li uživatel poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek. Nutriční poradce má právo taky žádanku nepředat Uživateli, pokud se rozhodně, že jeho zdravotní stav není vhodný aby dané služby využíval.

9.5. Nebudete-li Uživatel poskytovat součinnost nebo porušovat své povinnosti při čerpání Služeb, je Poskytovatel oprávněn přerušit Poskytování Služeb nebo od něj odstoupit. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb.

10. Uživatelský účet

10.1. K opakovanému objednání a využívání Služeb je vhodné, postupovat stejně jako u první objednané služby a žádané slevy na testy se při kontrole odběru krve neposkytují.

10.2. Obsah objednávkového formuláře: I. jméno a příjmení Uživatele, jeho pohlaví II. možnost vybrat si „doplňkové služby“ (pokud jsou aktuálně poskytovány) III. RČ klienta slouží pro laboratorní účely.( při hledání výsledků klientů)

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku, kdy nebyl proveden odběr krve ve smluvní laboratoři. Odběrem krve v laboratoři Poskytovatel již zahájil dodání objednané služby.

11.2. Uživatel bere na vědomí, že žádanka o laboratorní vyšetření má platnost 10 dní a bez platné žádanky není možné provést odběr krve. Proto Uživatel výslovně souhlasí s tím, že odstoupení od smlouvy je možné pouze po dobu platnosti žádanky a zároveň do okamžiku, kdy nebyl proveden odběr krve ve smluvní laboratoři.

11.3. Pokud se Uživatel nedostaví k odběru krve do 10-ti dní (tzn. po dobu platnosti žádanky), má právo požádat o prodloužení platnosti žádanky, což mu Poskytovatel bezplatně poskytne formou náhradní (nové) žádanky. Pokud se ale Uživatel opět nedostaví k odběru během prodloužené platnosti žádanky, Poskytovatel má právo další žádanku již neposkytovat.

12. Storno poplatky

12.1. Pokud se klient nedostaví na domluvenou osobní konzultaci s výživovým poradcem, nebo termín konzultace zruší nebo přesune na jiný termín v období do 2 pracovních dní před domluveným termínem, tak mu bude účtován stornopoplatek ve výši 400,- Kč a to v rámci všech výživových poradců kteří jsou na web stránkách www.potravinoveintolernace.cz Klient je povinen uhradit tuhle částku společně s cenou za konzultaci.

12.2. Pokud se Uživatel opakovaně nedostaví na zvolené odběrové místo do 10-ti dní a oznámí to svému zvolenému nutričnímu poradci, tak Uživatel je povinen kontaktovat paní Ing. Evu Kocurkovou o zaslání tzv. nové žádanky.

 

12.3. Poskytovatele si vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout domluvený termín konzultace s Uživatelem bez jakýchkoli storno poplatků a to do 3 dnů před domluveným termínem.

13. Poučení o reklamaci

13.1. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, pokladničního bloku a přesný popis toho, co Uživatel reklamuje. Za laboratorní výsledky zodpovídá smluvní laboratoř, za služby poradce zodpovídá poradce sám.

13.2. Reklamace je podána písemně, přičemž doručení bude realizováno prostřednictvím poštovních nebo kurýrních služeb – nikoli prostřednictvím elektronické pošty.

13.3. Uživatel tímto bere na vědomí, že k úspěšnému vyřízení reklamace je nezbytně nutné, aby poskytnul přesné a úplné informace o tom, co reklamuje a o tom, jakým způsobem využíval Služby.

13.4. Poskytovatel nebo jeho smluvní partner odpoví na reklamaci do 15-ti pracovních dní a to písemně, přičemž datum odeslání odpovědi je rozhodným datem při posuzování dodržení 15-ti denní lhůty. Odpověď bude obsahovat vyjádření k reklamaci nebo – v případě že Uživatel nedodal veškeré potřebné informace a fakta – další otázky a požadavky na dodání informací a faktů.

13.5. Uživatel je v rámci reklamačního řízení povinen odpovědět na otázky Poskytovatele nebo jeho smluvního partnera a je povinen doplnit informace a fakta, o které Poskytovatel nebo jeho smluvní partner požádal. Pokud tak Uživatel neučiní, je reklamace Poskytovatelem nebo jeho smluvním partnerem zamítnuta a Uživatel nemá nárok na žádnou kompenzaci reklamovaných Služeb.

13.6. Kde (u koho) může Uživatel reklamovat:

I. Výsledky krevních testů může Uživatel reklamovat přímo u laboratoře, která mu je dodala.

II. Výživový rotační plán může Uživatel reklamovat u výživového poradce, který mu jej dodal.

III. Praktický návod na práci s výsledky krevních testů na první 3 – 6 měsíce může Uživatel reklamovat u Poskytovatele za předpokladu, že si jej pečlivě přečetl a vyjasnil s výživovým poradcem. V případě, že bude zjištěno, že reklamace uživatele vyplývá z toho, že si praktický návod na práci s výsledky krevních testů nepřečetl, bude následující řešení (tzn. vyjasnění návodu a jeho správné použití) účtováno Uživateli jako konzultace výživového poradce.

IV. Celkové Služby může Uživatel reklamovat přímo u Poskytovatele s přihlédnutím k předchozím bodům tohoto článku a k článku „Vymezení a vyloučení odpovědnosti“.

14. Práva z vadného plnění

14.1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Při uplatňování práv z vadného plnění bude Poskytovatel postupovat v souladu s informacemi v článku „Reklamace služeb“, se kterým je doporučeno Uživateli se důkladně seznámit, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a ke spokojenosti Uživatele.

15. Vymezení a vyloučení odpovědnosti

15.1. Poskytovatel neodpovídá za zdravotní stav Uživatele ani za jeho případné zhoršení nebo změny. Doporučení Poskytovatele nebo výživového poradce včetně všech návodů a informací, týkající se potravinových intolerancí, používá Uživatel na vlastní odpovědnost.

15.2. I přesto, že Služby jsou poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, Poskytovatel nemůže zaručit, že bude dosaženo Uživatelem očekávaných výsledků. Dosažení očekávaných výsledků závisí na celé řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele – například celková životospráva, další onemocnění Uživatele a způsob jejich léčby, důslednost při dodržování obdržených doporučení a návodů, vliv okolního prostředí, cestování a tým změna výživy a podobně. Řádným poskytováním součinnosti podle článku 3.2 se však pravděpodobnost dosažení očekávaných výsledků podstatně zvýší.

15.3. Uživatel bere na vědomí, že Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav Uživatele vyžaduje zvláštní výživový režim, případně pokud je Uživatel omezen v užívání určitého druhu výživy, je povinen se předem poradit o využití Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informovat pracovníka Poskytovatele nebo spolupracujícího výživového poradce.

15.4. Služby Poskytovatele nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a veškeré následky, které jsou nebo mohou být způsobené tím, že Uživatel nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné nebo když mu to doporučil výživový poradce. Poskytovatel také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobení tím, že Uživatel nedodržoval pokyny lékařů, které se jeho zdravotního stavu týkají nebo týkaly. Uživatel nesmí vyloučit žádnou lékařem doporučenou léčbu, kterou mu lékař doporučil a pokud trpí již potvrzenou alergii na potraviny, tak ty musí dodržovat bez ohledu jak vyjdou výsledky intoleranci. Intolerance a alergie je zcela jiná forma reakcí a nejedná se o stejné testování.

15.5. Výsledky krevních testů získané od smluvní laboratoře nevyjadřují diagnózu a neměly by být proto použity jako jediná forma zlepšení zdravotního stavu.

15.6. Výsledky krevních testů, zajišťované Poskytovatelem ve spolupráci se smluvní laboratoří, nejsou určeny pro stanovení protilátek třídy IgE (alergie) – zdravotní potíže této kategorie si řeší Uživatel sám se svým lékařem, protože se jedná o tzv. potravinové alergie, nikoli intolerance.( IgG) nebo (IgG4)

15.7. Při onemocnění celiakií nebo jiných autoimunitních onemocnění je Uživatel povinen svůj stav a tato onemocnění vždy konzultovat se svým lékařem. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli následky, pokud tak Uživatel neučiní.

15.8. Pokud Uživatel trpí klasickou potravinovou alergií, je důležité, aby se vyhýbal dané potravině i nadále, bez ohledu na výsledky IgG testů (výsledků krevních testů zajišťovaných Poskytovatelem) a doporučení a návody od výživového poradce. Toto platí i v případě, kdy Uživatel má od lékaře diagnostikovaná podobná onemocnění – např. laktózovou intoleranci nebo jiné formy autoimunitních onemocnění. Pokud tak Uživatel neučiní, Poskytovatel neodpovídá za jakékoli následky na jeho zdraví, které mohou vzniknout, ani za snížené nebo žádné přínosy ze Služeb Poskytovatele.

16. Informace o ochraně osobních údajů

16.1. Ochrana osobních údajů se řídí pravidly, která Poskytovatel uveřejňuje na svých stránkách www.potravinoveintolerance.cz

16.2. Poskytovatel bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné za účelem splnění smluvních závazků Poskytovatele v souvislosti s objednanými Službami.

16.3. Pravidla zpracovávání Vašich osobních údajů Poskytovatelem jsou stanovena v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele.

16.4. Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů se považují za součást těchto VOP.

17. Mimosoudní řešení sporů

17.1. V případě, že dojde mezi Uživatelem a Poskytovatelem ke sporu, který se nepodaří vyřešit smírně, může Uživatel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18. Autorská práva a práva duševního vlastnictví

18.1. Všechna práva k webovým stránkám Poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, textů, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele.

18.2. Veškeré písemné materiály Poskytovatele jsou autorská díla Poskytovatele Ing. Evy Kocurkové. Žádná část písemných materiálů, ať už v elektronické nebo tištěné podobě, nesmí být jakýmkoli způsobem kopírována, reprodukována ani šířena bez písemného svolení autora.

18.3. Prostřednictvím webového rozhraní může uživatel zveřejňovat obsah chráněný právy duševního vlastnictví (zejména fotografie, komentáře, hodnocení a recenze).

18.4. Zveřejněním obsahu prostřednictvím webového rozhraní udílí Uživatel Poskytovateli aplikace bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému obsahu.

18.5. Uživatel je plně odpovědný za to, že je držitelem veškerých práv ke vloženému obsahu. Pokud obsah zachycuje podobu uživatele a/nebo třetích osob, uživatel výslovně souhlasí s rozšiřováním své podoby v rámci výše uvedené licence, a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

19. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Oznámení o odstoupení od smlouvy a reklamace je Uživatel povinen udělat písemně, přičemž doručení bude realizováno prostřednictvím poštovních nebo kurýrních služeb. Upozornění na nedostatečnou součinnost Uživatele, zaslání požadovaných informací Uživateli nebo Poskytovateli, domluvení termínů a další sdělení je možné provádět prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu. Tato pravidla platí pro Poskytovatele i Uživatele.

19.2. Poskytovatel i Uživatel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

19.3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Objednávky (Smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Práva, povinnosti a veškeré podmínky uvedené v těchto VOP jsou součástí smluvního vztahu.

19.4. Tyto VOP se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

19.5. Tyto VOP je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele. Změny, respektive nové znění VOP jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn.

19.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.02.2020.

 

V Praze dne 01.02.2020

Ing. Eva Kocurková
specialista v oboru klinická výživa Testování potravinových intolerancí
www.potravinoveintolerance.cz
tel.: 722 062 846 e-mail:
info@potravinoveintolerance.cz

bottom of page